ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

 

 

Sitemize üye olmadan önce aşağıda yer alan sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz lütfen.
1. Taraflar
a) www.birelin.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Merkez Mah. Silahşör cad. Bomonti
plaza. no:38 Kat:4 İstanbul adresinde mukim İdea Moda Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
A.Ş. (Bundan böyle Birelin olarak anılacaktır).
b) www.birelin.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme'nin konusu Birelin 'nın sahip olduğu internet sitesi www.birelin.com 'dan üyenin
faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.birelin.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin
kanunlar önünde doğru olduğunu, Birelin'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı
tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, Birelin tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez,
üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm
sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Birelin'e karşı ileri sürülebilecek tüm
iddia ve taleplere karşı, Birelin'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat
ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.3. Üye www.birelin.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve
bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai
yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
3.4. Üye, www.birelin.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka
aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri
ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri
kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde
bulunamaz.
3.5. www.birelin.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve
düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve
düşüncelerin Birelin'le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Birelin'nın üyenin beyan edeceği fikir ve
görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği
fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
3.6. Birelin, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine
gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.birelin.com internet sitesinin
kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Birelin’den tazminat talep
etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya
bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai
sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu
ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Birelin'i bu ihlallerin hukuki ve cezai
sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi
halinde, Birelin'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde
bulunma hakkı saklıdır.
3.9. Birelin'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait
dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda,
Birelin'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. www.birelin.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Birelin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin
telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye
tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen
başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları
kapsamında korunmaktadır.
3.11. Birelin, tarafından www.birelin.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik
olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis
sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan
sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi
gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


 
3.12. Birelin, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal
gereklere uygun hareket etmek veya Birelin’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Birelin ve
www.birelin.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli
olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.13. www.birelin.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için
mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için
kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması
gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.birelin.com web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve
işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından
kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.14. Birelin, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir
hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.birelin.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve
verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.15. Birelin, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara
gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen,
güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından
hüküm ifade edecektir.
3.16. Taraflar, Birelin'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK
madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil
ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.17. Birelin, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta
adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine
sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme
maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini
kabul etmiş sayılacaktır.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Birelin tarafından üyeliğinin iptal edilmesine
kadar yürürlükte kalacaktır. Birlein üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi
durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5. ihtilaflarin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve
üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye
olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

Cayma hakkı
 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ("Kanun") gereğince, alıcıların teslimat
tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak sebep göstermeden ve "kargo ücreti
ödemeden" ürünleri iade etme hakkıdır.
1.Taksitle Satış Sözleşmelerinde Tüketicinin Cayma Hakkı;
Taksitle satış sözleşmeleri ile ilgili hükümler Kanunun 17. maddesinde, cayma hakkı ise 18.
madde ile düzenlenmiştir.
14.01.2015 tarihli Resmi Gazete'de Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik
yayımlanmıştır.
Buna göre;
Cayma hakkı
(1) Tüketici, yedi gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.
(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal
teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin
malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar
olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
(3) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin cayma hakkı
hükümleri uygulanır.
(4) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde satıcı veya sağlayıcıya
yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı
cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.
(5) Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir
gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme malın ilk incelemesini
kapsar. Malın mutat olarak kullanılması durumunda tüketici cayma hakkını kullanamaz.
(6) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan
hizmet sözleşmelerinde de tüketici cayma hakkını kullanamaz.
(7) Tüketicinin satıcıyı bulduğu finansal kiralama işlemlerinde cayma hakkı kullanılamaz.
(8) Kanunda düzenlenen diğer sözleşmelere ilişkin tüketici lehine olan cayma hakkı hükümleri
saklıdır.
Cayma hakkının kullanılmasının sonuçları
(1) Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin
kendisine ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde almış olduğu bedeli ve tüketiciyi borç altına
sokan her türlü belgeyi, tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.
(2) Cayma hakkını kullanan tüketici, sözleşme konusu malı, cayma hakkını kullandığı tarihten
itibaren yedi gün içinde satıcıya iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde tüketici cayma hakkını
kullanmamış sayılır.
(3) Cayma hakkının kullanılması durumunda tüketici, malın iade masraflarını yüklenmek
zorundadır.
2.Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı,
Mesafeli Sözleşmeler ile ilgili hükümler, Kanunun 48. maddesinde açıklanmaktadır.
Mesafeli sözleşmeler de, aynı işyeri dışında yapılan sözleşmeler gibi tüketici açısından bazı
riskler içermektedir. İşyeri dışında yapılan sözleşmelerde belirleyici özellik, tarafların, mağaza gibi
olağan sözleşme kurma mekânları dışında fiziksel olarak karşılaşmasıyken mesafeli

sözleşmelerde belirleyici özellik, tarafların hiç karşılaşmamasıdır. Evinden telefon, internet,
mektup gibi vasıtalarla sözleşmeyi kuran tüketici, satıcı veya sağlayıcının yüzünü dahi
görmemektedir. Nitekim bu tür sözleşmelerde sorun genelde çok düşünülmeden, sözleşmeye ve
edime ilişkin ayrıntılar hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan, piyasada sunulan aynı türden mal
veya hizmete ilişkin sözleşme koşulları ile karşılaştırma yapmadan, mal hiç görülmeden satım
sözleşmesi akdediliyor olmasıdır. Dolayısıyla bu hallerde de bilgi eksikliğinin giderilmesi için
25/10/2011 tarihli Tüketici Haklarına İlişkin 2011/83/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi
Yönergesine uyumlu olarak tüketicinin sözleşme ve edim hakkında aydınlatılması ve kendisine bir
cayma hakkının verilmesi uygun gözükmektedir.
27.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği yayımlanmıştır.
Bu yönetmeliğe göre Tüketicinin Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri şu
şekilde belirlenmektedir.
Cayma hakkı
(1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin
sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
(2) Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal
teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin
malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar
olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
(3) Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrıteslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından
belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü
kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya
tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün
esas alınır.
(4) Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.
(5) Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma
hakkı hükümleri uygulanır.
Eksik bilgilendirme
(1) Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle
yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını
kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği
tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.
(2) Cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmenin bir yıllık süre içinde yapılması
halinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığı günden
itibaren işlemeye başlar.
Cayma hakkının kullanımı
(1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya
kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.
(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, EK'te yer alan formu kullanabileceği gibi cayma
kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin bu formu
doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de
sunabilir. İnternet sitesi üzerinden tüketicilere cayma hakkı sunulması durumunda satıcı veya
sağlayıcı, tüketicilerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini
tüketiciye derhal iletmek zorundadır.

(3) Sesli iletişim yoluyla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı, EK'te yer alan formu en geç mal
teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır. Tüketici bu tür satışlarda
da cayma hakkını kullanmak için bu formu kullanabileceği gibi, ikinci fıkradaki yöntemleri de
kullanabilir.
(4) Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri
(1) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı
tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere
tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken
kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük
getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.
(3) Cayma hakkının kullanımında, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında,
satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye
ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir
taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep
edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin
olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın
tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
Tüketicinin yükümlülükleri
(1) Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici
cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı
veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.
(2) Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına
uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi
(1) Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak koşuluyla, tüketicinin cayma hakkını
kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Bu durumda tüketici, 13 üncü
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen haller dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart
ödemekle yükümlü değildir.
(2) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan
üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.
Cayma hakkının istisnaları
(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını
kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının
kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin
sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan;
iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan
mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması
halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin
sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların
teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama,
yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın
değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi
mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere
ilişkin sözleşmeler.

 

Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

İdea Moda Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi: Merkez Mah. Silahşör cad. Bomonti plaza. no:38 Kat:4
Telefonu: 05384412616